báo cáo sao kê

STT Thời gian
giao dịch
Tên cá nhân/
tổ chức
Số tiền
ủng hộ
Lời nhắn
1 07/14/2024 18:06:53 BUI VAN DUONG CHUYEN FT

70.000

BUI VAN DUONG CHUYEN FT
2 07/14/2024 11:53:11 Nhà hảo tâm giấu tên

2.000.000

UNG HO
3 07/13/2024 21:38:51 NGUYEN THANH TUNG FT

100.000

NGUYEN THANH TUNG FT
4 07/13/2024 21:37:25 NGUYEN THANH TUNG FT

100.000

NGUYEN THANH TUNG FT
5 07/10/2024 22:35:21 PHAM THU TRANG FT

10.000

PHAM THU TRANG CHUYEN TIEN FT
6 07/10/2024 09:09:33 UNG HOCT TU NGUYEN VAN TUAN TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB

200.000

UNG HOCT TU NGUYEN VAN TUAN TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB
7 07/09/2024 23:11:59 TRAN SON DONG CHUYEN TIENCT TU TRAN SON DONG TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB

100.000

TRAN SON DONG CHUYEN TIENCT TU TRAN SON DONG TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB
8 07/09/2024 10:46:59 NAN NHAN DA CAM

100.000

UNG HO NAN NHAN DA CAM
9 07/07/2024 17:30:52 MSBKHUAT DUY DUC ANH

150.000

MSBKHUAT DUY DUC ANH CHUYEN TIEN
10 07/07/2024 10:36:37 TRAN VAN HAI CHUYEN TIENCT TU TRAN VAN HAI TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB

50.000

TRAN VAN HAI CHUYEN TIENCT TU TRAN VAN HAI TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB
11 07/06/2024 22:55:08 NGUOI CAN DEN SE NHAN DUOCCT TU NGUYEN MINH KHUE TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB

200.000

NGUOI CAN DEN SE NHAN DUOCCT TU NGUYEN MINH KHUE TOI VI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM TAI MSB
12 07/06/2024 21:56:31 LE THU HIEN

500.000

LE THU HIEN CHUYEN TIEN
13 07/06/2024 14:05:55 NGUYEN DUY QUYNH

50.000

NGUYEN DUY QUYNH CHUYEN KHOAN UNG HO
14 07/06/2024 12:46:43 MSBLE NGUYEN THAO QUYNH

100.000

MSBLE NGUYEN THAO QUYNH CHUYEN TIEN
15 07/05/2024 10:55:05 CAO THI HOANG OANH

20.000

CAO THI HOANG OANH CHUYEN TIEN
16 07/04/2024 16:51:10 TRAN VAN TU

100.000

TRAN VAN TU CHUYEN TIEN
17 07/03/2024 12:48:51 HOANG NGOC LAN

50.000

HOANG NGOC LAN CHUYEN TIEN
18 07/02/2024 21:25:29 PHUNG KHANH CHI FT

500.000

PHUNG KHANH CHI FT
19 07/02/2024 15:58:28 NGUYEN ANH PHUONG

20.000

NGUYEN ANH PHUONG CHUYEN TIEN
20 06/28/2024 18:38:30 DO THI HOA FT

10.000

DO THI HOA CHUYEN TIEN FT
Tổng tiền ủng hộ

4.430.000